Condicions generals

El present document regula els termes i condicions d’utilització del lloc web canvives.cat i la relació comercial que sorgeixi entre VIVES CLOS C.B – CIF: E60450871 i l’usuari (en endavant CLIENT) que realitzi una compra per via electrònica dels productes que hi apareixen.
La realització d’una comanda i la seva confirmació per part del CLIENT implica l’acceptació plena dels presents termes i condicions de venda, així com la garantia que és major de 18 anys i que té la capacitat legal necessària per a contractar.
VIVES CLOS C.B es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”.


Tots els productes oferts a la botiga en línia de VIVES CLOS C.B. estan dirigits a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei de Comerç Minorista i no poden ser venuts a tercers.


Termes i condicions de venda


Registre dels usuaris


La utilització dels serveis prestats per VIVES CLOS C.B i la compra a la web requereix el registre com a usuari a la web. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes.

Pot consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç https://www.canvives.cat/politica-de-privacitat/
Així mateix, ha de tenir en compte que en tot moment pot modificar les seves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Procés de compra


Si està realitzant una comanda per primera vegada, se li demanarà que es registri tal com s’indica en el paràgraf anterior i introduint un correu electrònic i una contrasenya.


En el cas que es tracti d’un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d’introduir el seu e-mail i contrasenya i el sistema reconeixerà les seves dades.
Un cop activada el compte podrà navegar en el lloc web fins a trobar l’article desitjat. Fent clic sobre el mateix accedirà a tota la informació detallada i, si així ho desitja, afegir-lo a la cistella de la compra.
Finalment, confirmant la cistella de la compra se li indicarà el preu total de la comanda incloent IVA i cost d’enviament (si aplica).
En el termini màxim de 24 hores des de la confirmació del pagament de la comanda el client rebrà la confirmació de preparació de la mateixa per correu electrònic a l’adreça e-mail facilitada.
Un cop preparada la comanda, aquesta pot ser recollida a les nostres instal·lacions o lliurada a domicili mitjançant transportista.

Si el CLIENT ha triat recollir ell mateix, se li notificarà mitjançant correu electrònic la data i horari de recollida.

Si ha triat el servei de lliurament a domicili, se li notificarà via correu electrònic la data de sortida de la comanda de les instal·lacions de VIVES CLOS C.B


Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. Si en realitzar la comanda algun d’ells no estigués disponible, s’informarà com més aviat millor al CLIENT mitjançant la forma de contacte que ens hagi estat facilitada per acordar la solució que millor s’adapti a les seves necessitats.

Actualment, els productes oferts es distribueixen únicament dins el territori espanyol exceptuant les illes Balears i Canàries.

Preus


El preu de cada producte està degudament indicat a la seva pàgina d’informació corresponent.


Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent-hi l’IVA) sense tenir en compte les possibles despeses d’enviament.
Tot això es detalla i es calcula automàticament durant el procés de compra i ha de ser acceptat pel CLIENT abans de formalitzar la comanda.
Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels quals VIVES CLOS C.B ja hagi realitzat la confirmació d’enviament.
D’acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

Formes de pagament


El pagament del producte adquirit podrà realitzar-se:


A) Mitjançant targeta de crèdit / dèbit VISA o MASTERCARD (plataforma de comerç electrònic segur de PAYCOMET)


El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.
Aquestes dades no seran guardades o manipulades per VIVES CLOS C.B, sinó que seran registrats directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d’autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa / Mastercard pel qual usuari s’autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent.
A l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (XXXXX) amb claus de seguretat de 128 bits.
Si té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament, pot contactar sense cap classe de compromís amb nosaltres.

Servei d’entrega a domicili


VIVES CLOS C.B, informarà el CLIENT mitjançant correu electrònic de la data de sortida de la comanda dels magatzems de VIVES CLOS C.B, En un termini d’entre 24 i 72 hores (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) des de la data de confirmació de la seva tramesa, la comanda serà lliurat a l’adreça indicada pel CLIENT.
Tots els enviaments es realitzaran per VIVES CLOS C.B,  en el transport més adequat en funció de si la comanda requereix, o no, transport refrigerat especialitzat per garantir que es manté la cadena de fred.
En el moment del lliurament de la comanda, el CLIENT haurà de verificar i comprovar l’estat de la mercaderia lliurada, signar l’albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.
En cas d’incidència per falta de mercaderia, manca d’embalums, danys en l’embalatge o altres; el CLIENT haurà d’especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a VIVES CLOS C.B. en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.
Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, serà rebutjada.
El lliurament de la comanda es considera efectuada en el moment en què aquest és posat a disposició del CLIENT de i a partir d’aquest moment,  VIVES CLOS C.B. queda eximit de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament.
VIVES CLOS C.B. no es responsabilitza dels retards produïts per causes alienes a la seva gestió o per causes de força major.
VIVES CLOS C.B. no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada pel CLIENT no s’ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.
La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport serà responsabilitat de VIVES CLOS C.B.

Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament es calculen automàticament durant el procés de compra i s’especifiquen degudament abans del pagament de la comanda.
Serveis postvenda
VIVES CLOS C.B. no acceptarà devolucions de producte. En cas d’incidència, degudament notificada i aprovada per part de VIVES CLOS C.B., s’acordarà amb el client la millor via de resolució d’aquesta.
VIVES CLOS C.B. no està obligat a indemnitzar l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.
Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat de VIVES CLOS C.B. i no són vinculants.
Dret de desistiment
En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, VIVES CLOS C.B els informa que donada la tipologia de productes el dret de desistiment no és aplicable.


Article 102.1 -Llevat les excepcions que preveu l’article 103, el consumidor i usuari té dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos en els articles 107.2 i 108.


Article 103 – El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:
d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
Excepcionalment, el CLIENT podrà exercir el seu dret de desistiment sempre que la seva comanda estigui en procés de preparació i encara no hagi estat enviat, contactant telefònicament amb VIVES CLOS C.B. +34 93 769 02 24 en notificar-ho i posteriorment manant la confirmació de desistiment per escrit a canvives@canvives.cat indicant en l’assumpte el número de comanda en línia.

Política de reemborsament


En el cas que s’hagi de fer un reemborsament VIVES CLOS C.B. gestionarà la devolució de l’import abonat mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel CLIENT en un termini no superior a 14 dies naturals des de la confirmació d’acceptació de la mateixa per part de VIVES CLOS C.B.
Atenció a l’Usuari


Per contactar amb VIVES CLOS C.B. per a qualsevol qüestió, pot dirigir-se al nostre servei d’Atenció al Client mitjançant:
RAÓ SOCIAL: VIVES CLOS C.B.
NOM COMERCIAL: CAN VIVES
DOMICILI: Carrer de Sant Joan, 89
POBLACIÓ: 08370 CALELLA
PROVÍNCIA: BARCELONA
TELÈFON: +34 93 769 02 24
CORREU ELECTRÒNIC: canvives@canvives.cat
Resolució de conflictes
Sobre aquest contracte s’aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada d’aquest contracte, als Jutjats i Tribunals d’Arenys de Mar, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Modificació de les condicions de venda

Queda reservat el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el lloc web, en les polítiques, termes i condicions, incloent-hi les presents Condicions de Venda.
El CLIENT queda subjecte als termes, condicions i polítiques en vigor en el moment de realitzar la comanda llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests que hagi de ser aplicable a qualsevol comanda realitzada anteriorment.
Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l’exigibilitat de la resta de condicions.
En cas de nul·litat parcial, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions de Venda.
El no exercici per part de VIVES CLOS C.B. de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions de Venda no s’ha d’interpretar com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de VIVES CLOS C.B. o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.